Понеделник, 28 Ное 2022
Редовно заседание на Общински съвет на 16.03.2020г. от 14:00ч.
Facebook
Сряда, 11 Март 2020 08:43

ПОКАНА 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ 

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 16.03.2020г. /Понеделник / от 14.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,, Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Смолян. 
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище:ПК1 -Бюджет и финанси

2.Закупуване на 2 бр. автомобили за нуждите на община Неделино, чрез договор за оперативен лизинг.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

3. Откриване процедура за финансово оздравяване на Община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси 

 4. Заявление от Радостина Асенова Димитрова с вх. №93-00-176/23.01.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

5. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост представляващ стая находяща се на трети етаж в сградата на бившето ,,Ученическо общежитие“ чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

6. Заявление от Васил Райчев Димитров с вх. №93-00-169/23.01.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

7. Заявление от Георги Петров Чичанов с вх. №93-00-377/25.02.2020г. с искане за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

8. Предоставяне на безвъзмездно ползване на 2 бр. помещения с площ по 20 кв.м., находящи се на първи етаж в източната половина от Двуетажна нежилищна сграда в УПИ I-1077, кв.102-ТИЦ.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси

9. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „Зора – 2006“, с.Изгрев  и годишен финансов отчет за 2019 г.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК4 –Образование , култура и човешки ресурси.

10. Разглеждане на писмо от Председателя на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино, относно: Приемане на годишен отчет за дейността на НЧ „ Напредък – 1962“, с. Средец, общ. Неделино“ и годишен финансов отчет за 2019г.
Докладва: Председател на Общински съвет – Неделино
Становище: ПК4 –Образование , култура и човешки ресурси.

11. Одобряване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

12. Разрешаване изработване на  ПУП – Парцеларен план и устройствена план схема за укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“, гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

13. Определяне на обект  Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в м. „Леден врис“като общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от ДР на ЗУТ
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

14. Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2020 г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

15.Кандидатстване на община Неделино по Проект към Националния доверителен фонд(НДЕФ) за закупуване на електромобил.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

16. Закупуване на дезинфекционни материали и предпазни облекла.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

17.Стопанисване и управление на Мини челен товарач модел:Bobcat SSL S205, сериен номер 530612413.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

18.Други- Молби

                                                                          

Инж.  Стойко Еленов  /ПП/
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино  

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.