Понеделник, 28 Ное 2022
Редовно заседание на Общински съвет на 25.08.2020 г. от 16:00 ч.
Facebook
Сряда, 19 Авг 2020 13:12

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр. Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 25.08.2020г. /Вторник/ от  16:00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет Неделино и неговите комисии за периода от 04.11.2019г-29.06.2020г.
Докладва: Председател на ОбС- инж. Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

2. Ново обсъждане на Решение № 94 от 27.07.2020г. прието с Протокол № 10 върнато като незаконосъобразно от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-09-1233/11.08.2020г.
Докладва: Председател на ОбС- инж. Стойко Еленов

3. Поемане на дългосрочен общински дълг за доставка чрез Оперативен лизинг на  2 (два) броя нови автомобила , необходими за нуждите на община Неделино , за срок от 48(четиридесет и осем) месеца, чл. 60, ал. 1 Административно процесуалния кодекс (АПК) и във връзка проведено публично обсъждане на 07.07.2020г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

4. Задължения към НАП на “ Нова гора“ ЕООД.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

5. Утвърждаване на мрежа от образователни институции на територията на община Неделино за учебната 2020/2021 година и утвърждаване на маломерни паралелки в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино за учебната 2020/2021 година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 – Образование, култура и човешки ресурси.

6. Предложение за включване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино в Списъка на защитените детски градини и защитените училища.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК4 – Образование, култура и човешки ресурси.

7. Отстраняване на явна фактическа грешка в решение №622/30.11.2018. на ПУП – Парцеларен план за външно ел. захранване на базова станция на „БТК“ЕАД №PD2922.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

8. Заявление с вх.№94-00-362/04.06.2020г. за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ V-озеленяване и УПИ VI-722, кв.85 по плана на гр. Неделино
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

9. Заявление с вх. №95-00-98/11.12.2019г. за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ V- озеленяване, кв.37 по плана на гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

10.Допълване на Решение № 103 от 27.07.2020г. прието с Протокол № 10 ,съгласно писмо  от Областния управител с изх. № АП-03-09-1233/17.08.2020г.
Докладва: Председател на ОбС-инж. Стойко Еленов

11.Други.

 

Инж. Стойко Еленов…/п/../печат/
Председател на Общински съвет
гр. Неделино  

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.