Понеделник, 28 Ное 2022
Редовно заседание на Общински съвет на 23.09.2020 г. от 16:00 ч.
Facebook
Сряда, 16 Септ 2020 12:21

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр. Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 23.09.2020г. /Сряда/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.007-0036-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Реконструкция на Спортна площадка в УПИ XVII, кв.113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян,“ сключен между община Неделино и ДФ „Земеделие.“
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

2. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС по договор BG06RDNP001-7.007-0036-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Реконструкция на Спортна площадка в УПИ XVII, кв.113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян,“ сключен между община Неделино и ДФ „Земеделие.“
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

3. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа в гр. Неделино, община Неделино“
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

4. Издаване на запис на заповед от община Неделино в полза на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция, обезпечаващ ДДС по договор BG06RDNP001-7.001-0025-C01 от 07.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа в гр. Неделино, община Неделино“
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

5. Отчет за касово изпълнение на бюджета  и  сметките за средства от Европейския съюз  на  община Неделино към 31.12.2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 - Бюджет и финанси.

6. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

7. Съгласие за възмездно придобиване право на собственост от собствениците на ПИ№002647 в землището на гр. Неделино в полза на Община Неделино за разширяване и облагородяване на гробищния парк.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

8. Заявление от наследниците на Росица Стоянова Милекова с вх.№93-00-1483/05.08.2020г. за прекратяване на съсобствеността в УПИ IX-133, кв.20 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2- Устройство на територията.

9. Приемане на Становище за опрощаване на дължими държавни вземания от лицето Милка Асенова Гигьова.
Докладва: Председател на ОбС-инж.Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

10. Приемане на тригодишна прогноза за местни дейности, за периода 2021-2023 година.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

11. Бедствено положение на територията на община Неделино, поради намаляване на водния дебит и присъхване на водоизточници.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

12. Заявление с вх. №93-002-2081/13.06.2020г. за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VI-520 и пътека, кв.67 по плана на гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2- Устройство на територията.

13. Други.

 

Инж. Стойко Еленов…/п/../печат/
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.