Понеделник, 28 Ное 2022
Редовно заседание на Общински съвет на 15.10.2020 г. от 16:00 ч.
Facebook
Четвъртък, 08 Окт 2020 14:19

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр. Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 15.10.2020г. /Четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопанските животни на територията на община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

2. Приемане на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на гражданите от бюджета на община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

3. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, находящ се на третия етаж в Детска градина, с. Гърнати, общ. Неделино чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

4. Предложение за приемане на делегиран бюджет, като второстепенен разпоредител с бюджетен кредит на Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с физически увреждания.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

5. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от общински имот-публична общинска собственост находящ се в сградата на ОУ ,,Васил Левски“ с.Средец чрез публично оповестен конкурс.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

6. Заявление от наследниците на Росица Стоянова Милекова с вх.№ 93-00-1483/05.08.2020г. за прекратяване на собствеността в УПИ IX-133, кв.20 по ПУП на гр. Неделино чрез продажба на частта на общината.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2- Устройство на територията.

7. Заявление с вх. №93-002-2081/13.06.2020г. за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ VI и УПИ  за озеленяване (дере) и пътека, кв.67 по плана на гр. Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2- Устройство на територията.

8. Заявление от Веселин Асенов Калинов с вх. №93-001949/29.08.2019г. за закупуване на УПИ II, кв.74 по ПУП на гр. Неделино от 1987г. актуван с акт за частна общинска собственост №1344/05.11.2019г.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

9. Други.

Инж. Стойко Еленов…/п/../печат/
Председател на Общински съвет
гр. Неделино 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.