Понеделник, 04 Дек 2023
Редовно заседание на Общински съвет на 29.06.2020 г. от 10:30 ч.
Facebook
Вторник, 23 Юни 2020 15:58

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.54, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС- гр.Неделино

СВИКВАМ

Редовно заседание на Общински съвет – гр. Неделино на 29.06.2020г. /Понеделник/ от 10.30 часа в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на актуализиран план за финансово оздравяване на община Неделно.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 – Бюджет и финанси.

2.Приемане на годишен финансов отчет на ,,Нова гора“ЕООД гр. Неделино за 2019г.
Докладва: Председател на ОбС-инж.Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

3. Приемане на годишен финансов отчет на ,, ХЧБ“ ЕООД  гр. Неделино за 2019г.
Докладва: Председател на ОбС-инж.Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

4.Приемане на годишен финансов отчет на ,, Хоспис-надежда“ ЕООД гр. Неделино за 2019г.
Докладва: Председател на ОбС-инж.Стойко Еленов
Становище: ПК1 -Бюджет и финанси.

5. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Неделино.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 – Бюджет и финанси.                  

 6.Разрешаване изработване на  ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна линия ниско напрежение от МТТ „Раевица“ за захранване на махала Раевица и махала Учурума в землището на с. Кочани, общ. Неделино, обл. Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

7. Одобряване на  ПУП – Парцеларен план за изграждане на кабелна линия ниско напрежение от МТТ Раевица за захранване на махала Раевица и махала Учурума в землището на с. Кочани, общ. Неделино, обл. Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

8. Отстраняване на явна фактическа грешка в решение 462 прието на редовно заседание на Общински съвет гр. Неделино, състояло се на 28.06.2017г., с протокол №29.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК2 –Устройство на територията.

9.Предоставяне на земя от ОПФ с идентификатор 07911.1.415 по кадастралната карта на с. Бурево, община Неделино, обл. Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 – Бюджет и финанси.

10. Предоставяне на земя от ОПФ с идентификатор 07911.1.262 по кадастралната карта на с. Бурево, община Неделино, обл. Смолян.
Докладва: Кмет на община Неделино
Становище: ПК1 – Бюджет и финанси.

11. Ново обсъждане на Решения №№ 70, 80 и 81 от 29.05.2020г. приети с Протокол №8  върнати като незаконосъобразни от Областния управител с Заповед с изх. № АП-03-14-181 /15.06.2020г.
Докладва: Председател на ОбС-инж.Стойко Еленов                   

12. Докладната записка от Председателя на временната комисия избрана с решение № 65 от 27.04.2020г.
Докладва: Председател на Временната комисия-д-р Румен Младенов

13. Други.

 

Инж.Стойко Еленов…/п/…/печат/
Председател на Общински съвет
Гр.Неделино 

 

Съобщения - Уведомления - Обяви

Окт 26, 2020

Хранителните продукти, предоставени от анонимен дарител, ще се…

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че хранителните продукти ще се раздават до 28.10.2020г. /сряда/ до 14:00 часа. Непотърсените пакети ще бъдат… ...[още]
Окт 19, 2020

Поради авария на един сметосъбиращ автомобил временно се…

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Уведомяваме Ви, че поради авария на един от сметосъбиращите автомобили, временно ще бъде преустановено сметосъбирането и… ...[още]
Окт 05, 2020

Анкетата на Агенцията по заетостта за потребностите на бизнеса от…

От днес шестото проучване на Агенцията по заетостта за работодателските потребности от кадри е отворено и за представителите на бизнеса, желаещи по своя… ...[още]
Септ 21, 2020

Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на…

Община Неделино уведомява жителите на общината, че Програма "Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020" , която се… ...[още]
.