Събота, 13 Април 2024
Обява за публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общ. с-ст от 30.08.2019 г.
Facebook
Петък, 30 Авг 2019 14:33
Обява за публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общ. с-ст от 30.08.2019 г.,представляващ Урегулиран поземлен имот –УПИ XI,кв.123 по ПУП на гр. Неделино с площ 554.78 кв.м. при граници на имота: на север улична регулация ос.т. 718-719; на изток – УПИ II,кв.123; на юг с улична регулация ос.т. 227; на запад с улична регулация ос.т.225-226 и с УПИ I
 

Общински съвет

.