Сряда, 19 Юни 2024
Конкурс за длъжността Директор Дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“ при Общинска администрация-Неделино, област Смолян
Facebook
Вторник, 20 Окт 2020 12:11

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

със седалище  и адрес  гр.Неделино

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с  чл. 14, ал. 1  и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители   и Заповед № 418 /19.10.2020г.

Обявявам конкурс

За длъжността Директор  Дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“  при Общинска администрация-Неделино, област Смолян.

Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са:

 • Правоотношение: Служебно;
 • Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Разработва, координира, контролира и провежда ефективно общинската политика. Ръководи, планира, организира, контролира и координира дейността в „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“. Ръководи работата на всички служители в дирекцията, отчита дейността им пред ръководството на общината и носи отговорност за изпълнението на възложените на служителите задачи.

 • Образователно-квалификационна степен: Висше, Магистър;
 • Минимален професионелен опит: 4 (четири) години.
 • Минимален ранг: III младши
 • Специфични изисквания за длъжността: компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативните актове — нормативен акт - Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: работа с компютър Word и Excel, Internet, работа с електронни регистри и системи, свързани с администрацията.
 • Предпочитано професионално направление – няма
 • Умение да работи ефективно в екип; компетентност свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативните актове.
 • Минимален размер на основната заплата:

680 лева

*Основната заплата за длъжността се определя взависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат конкурса, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Начинът за провеждане на конкурса е:

 • Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Тенденция и мерки за икономическо развитие на Общна Неделино, възможности за превличане на допълнителни средства по Програми и проекти от Европейски съюз“
 • Интервю

Място и срок за подаване на документите за участие:

Област Смолян, община Неделино, гр.Неделино

Адрес:гр.Неделино, ул. Александър Стамболийски №104

Краен срок за подаване на документите:

30.10.2020г. 17,00 часа

Ден на публикуване:

20.10.2020г.

Общодостъъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

www.nedelino.bg и на информационно табло, намиращо се на входа/изхода на административната сграда на Общинска администрация Неделино.

Документи и образци за кандидатстване:

1.Приложение  3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл – Заявление за участие в конкурс

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс.doc

2.Декларация  по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл  от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена  длъжност

Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл.doc

- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

- Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит - трудова книжка; служебна книжка и други.

      - Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността -  автобиография, копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако лицата са работили като държавни служители).

Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

Орган по назначаването

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ

Кмет на Община Неделино

 
.