Вторник, 18 Юни 2024
Начало Нормативни документи
Харта на клиента
Facebook
Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение №465 на Министерски съвет от 09.07.2002г. и Планът за изпълнение на стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приет с Решение №671 на Министерски съвет от 2003г.

Настоящата харта на клиента не е юридически документ и не създава юридически права и задължения. Нейното предназначение е да Ви подпомогне да разберете и защитите своите права, както и да изисквате от нас по-добро и качествено административно обслужване. Желанието на общинска администрация град Неделино е тази харта да се превърне в действащ документ, който периодично ще се преразглежда и актуализира, съобразно настъпилите промени в дейността ни и в отговор на Вашите изисквания.

Общинската администрация подпомага кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Общинска администрация Неделино е разработила и внедрила Система за управление на качеството по смисъла на Европейския стандарт БДС EN ISO 9001:2000. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система по управление на качеството, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти. При осъществянане на своята дейност Нашата администрация се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, достъпност и координация.

Следвайки тези принципи, предлагаме на вашето внимание настоящата харта на клиента и стандарти за административно обслужване.Основните цели, които си поставяме са:

 • подобряване достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаването им и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
 • да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги;
 • намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинение в корупция.

Стратегически цели на административното обслужване в общинска администрация - Неделино:

1. Открито общуване и осигуряване на пълна и точна информация по достъпен и отзивчив начин на потребителите на административни услуги относно предоставяните от администрацията услуги и сроковете за тяхното изпълнение и улесняване и насърчаване достъпа до услуги чрез различни канали.

2. Съвместна работа с други организации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги съобразени с изискванията на потребителите.

3. Изграждане на комуникационна връзка между администрацията и потребителите на услуги за отчитане на техните мнения и оплаквания и създаване на система за измерване удовлетвореността на клиентите.

4. Постоянно усъвършенстване и подобряване качеството на работа при административното обслужване

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да се държим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от Вас;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност на всички клиенти;
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимални решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удоволетворяващ Вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфидинциалност относно Вашите запитвания и жалби;
 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин за предоставяне начин на Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;
 • да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнала от наша страна при обслужването Ви

В замяна, очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставяните услуги или информация;
 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за предоставянето на съответната услуга;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината – град Неделино, ул. "Ал.Стамболийски" №104;
 • можете да оставите вашите писмени мнения, предложения, въпроси и сигнали за корупция в кутията при входа на сградата на общинска администрация Неделино;
 • може да използвате и телефоните на общината чрез централата – 03072/21-38 и факс – 03072/22-26;
 • информация може да получавате всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа в Центъра за информация и услуги на гражданите намиращ се от лявата страна на входа на общината;
 • подробности за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси можете да видите на таблата в центъра за административно обслужване, както и да намерите по всяко време чрез интернет на адрес : http://www.nedelino.bg/

Ако клиентите имат оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна.

По жалба срещу незаконни или неправилни или пораждащи съмнение за корупция действия или бездействия на служители от администрацията, ще се извърши проверка и ще отговорим в посочения срок, писмено ще уведомим жалбоподателя за причините или необходимите допълнителни действия, както и за окончателния срок за отговор.

Важно е да се знае:

 • анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите, когато поставения проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;
 • Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защитата на лични данни и класифицираната информация;

Всички стандарти на административното обслужване са нормативно регламентирани от закони и подзаконови нормативни актове, както и от Наредби, приети от Общински съвет Неделино . С тях можете да се запознаете в Интернет – страницата на общината или да получите на хартиен носител от ЦИАОГ срещу съответната такса.

Ръководството на община Неделино декларира, че се е ангажирало с подобряване на административното обслужване, повишаване квалификацията на своите служители и с изпълнение на посочените стандарти за да удоволетвори високите изисквания на гражданите, като потребители на качествени административни услуги.

 

Общински съвет

.