Понеделник, 27 Май 2024
Начало Местни данъци и такси
Петък, 27 Ян 2017 09:35

 

СЪОБЩЕНИЕ
/ 27 Януари 2017 /

стартира плащането на местни данъци и такси за 2017г.

Уважаеми жители на Община Неделино,

От днес  стартира заплащането на местните данъци и такси за 2017 г. С настоящото съобщение, Ви напомняме за по-важните срокове за плащане на местните данъци и такси, по видове, както следва:

Данък недвижими имоти - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:

I – ва вноска – до 30.06.2017 г.

II – ра вноска – до 31.10.2017 г.

Такса битови отпадъци - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:

I – ва вноска – до 30.06.2017 г.

II – ра вноска – до 30.10.2017 г.

Данък върху превозните средства - заплаща се на две равни вноски в следните срокове:

I – ва вноска – до 30.06.2017 г.

II – ра вноска – до 31.10.2017 г.

Патентен данък – заплаща се на четири равни вноски, в следните срокове:

I – ва вноска – до 31.01.2017 г.

II – ра вноска – до 30.04.2017 г.

III – та вноска – до 31.07.2017 г.

IV – та вноска – до 31.10.2017 г.

Туристически данък – заплаща се до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставените нощувките.

 

На предплатилите задълженията за ДНИ, ТБО и ДПС в срок до 30.04.2017 г. за цялата година се прави отстъпка от 5 %.

 

Задълженията могат да бъдат платени:

В брой  – на касата на общината, на ул. „Ал.Стамболийски” № 104, Център за информационно и административно обслужване - партерния етаж;

В брой в пощенските станции с on-line свързаност на територията на страната

По банков път – по следната банкова сметка на Община Неделино:

IBAN: BG10IABG74918401090600
BIC: IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ СМОЛЯН ,  КЛ. НЕДЕЛИНО
Код за вид плащане: 44 21 00 (за данък върху недвижимите имоти);
Код за вид плащане: 44 23 00 (за данък върху превозните средства);
Код за вид плащане: 44 24 00 (за такса битови отпадъци);
Код за вид плащане: 44 14 00 ( за патентен данък)
Код за вид плащане: 44 28 00 (за туристически данък)

 

При неплащане от Ваша страна, в гореописаните срокове, върху задължението Ви ще бъде начислявана наказателна лихва.

 

 

Общински съвет

.