Сряда, 19 Юни 2024
Общинска собственост
# Заглавие:
1 Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем част от общински имот- публична общинска собственост представляващ стая с площ 7кв.м., находяща се на трети етаж в сградата на Обособен обект :Обществена сграда“ в УПИ I
2 Обява от 04.02.2020 г. за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 12 кв. м., находящо се в сграда в с. Гърнати
3 Обява от 30.01.2020 г. за публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №1689, кв. 19А по ПУП на гр. Неделино с площ 57 кв. м.
4 Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински имот от 18.09.2019 г.
5 Обява за публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот - частна общ. с-ст от 30.08.2019 г.
6 Обява, с която се удължава срока за закупуване на конкурсна документация за отдаване под наем на помещение "Поща", находящо се в административна сграда на кметство с. Средец до 17:00 ч. на 08.07.2019 г., обявена е и дата 09.07.2019 г. за конкурса
7 Обява за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общ. имот - публ. общинска собственост от 17.05.2019 г.
8 Обява за конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост от 02.04.2019 г.
9 Обява за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот-частна общинска собственост от 01.04.2019 г.
10 Обява за конкурс за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост от 18.05.2018 г.
11 Обява за конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост от 19.03.2018
12 Обява за конкурс за отдаване под наем на общински имоти от 08.12.2017 г. (2)
13 Обява за конкурс за отдаване под наем на общински имоти от 08.12.2017 г. (1)
14 Обявление за замяна на недвижими имоти от 06.12.2017 г.
15 Обява за конкурс за отдаване под наем на общ. имоти от 11.10.2017 г.
16 Обява за отдаване под наем на общ. имоти от 19.04.2017
 

Общински съвет

.